PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOÀI HẢO  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
        
 BÁO CÁO THU CHI BÁN TRÚ- THÁNG 9/2019
        
      Ngày 13 tháng  10 năm 2019
        
STTDiễn giảiThuChiTồn quỹGhi chú
Kỳ trước CSThu kỳ nàyCộng thu
1Tiền ăn 102.310.000102.310.000102.310.0000 
2Nước uống 4.722.0004.722.0004.375.000347.000 
3Ga 9.444.0009.444.0008.700.000744.000 
4Vệ sinh 11.550.00011.550.00011.540.9289.072 
5Điện 1.155.0001.155.0001.050.027104.973 
6CC, DC bổ sung 2.310.0002.310.0001.190.0001.120.000 
7Công cấp dưỡng 27.720.00027.720.00027.720.0000 
8Trực trưa 17.325.00017.325.00017.325.0000 
9Phí QL bán trú 13.860.00013.860.00012.647.7821.212.218 
Chi phí 80% 11.088.00011.088.00011.088.0000 
VPP 10% 1.386.0001.386.000210.0001.176.000 
Chi khác 10% 1.386.0001.386.0001.349.78236.218 
 TỔNG CỘNG0190.396.000190.396.000186.858.7373.537.263 
 Số tiền tồn quỹ : 3.537.263 đồng      
 Bằng chữ: (Ba triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi ba đồng)   
 KẾ TOÁN THỦ QUỸ  HIỆU TRƯỞNG
        
        
        
 TRẦN THỊ MẬN  LÊ THỊ TƯỜNG VI  DIỆP THỊ ÁNH DUNG