PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
TRƯỜNG MN HOÀI HẢO  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc       
               
 BÁO CÁO THU CHI BÁN TRÚ- THÁNG 1/2020       
               
      Ngày   tháng  1 năm 2020       
               
STTDiễn giảiThuChiTồn quỹGhi chú       
Kỳ trước CSThu kỳ nàyCộng thu       
1Tiền ăn12.00096.642.00096.654.00096.642.00012.0000       
2Nước uống3.641.6004.460.4008.102.00008.102.000        
3Ga2.546.6008.177.40010.724.0009.600.0001.124.000        
4Vệ sinh1.01511.682.00011.683.01511.100.508582.507        
5Điện3.009.8962.336.4005.346.296697.4194.648.877        
6CC, DC bổ sung230.4002.336.4002.566.800 2.566.800        
7Công cấp dưỡng20028.036.80028.037.00028.036.800200        
8Trực trưa017.523.00017.523.00017.523.0000        
9Phí QL bán trú3.999.61614.018.40018.018.01611.545.9456.472.071        
Chi phí 80%011.214.72011.214.72011.214.7200        
VPP 10%3.397.4401.401.8404.799.280 4.799.280        
Chi khác 10%602.1761.401.8402.004.016331.2251.672.791        
 TỔNG CỘNG13.441.327185.212.800198.654.127175.145.67223.508.455        
 Tồn quỹ : 23.508.455 đồng             
Bằng chữ: Hai mươi ba triệu năm trăm linh tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng)
 KẾ TOÁN THỦ QUỸ  HIỆU TRƯỞNG       
               
               
               
 TRẦN THỊ MẬN  LÊ THỊ TƯỜNG VI  DIỆP THỊ ÁNH DUNG