Phụ lục 4

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

 

Tiêu chí

 

Số TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thrực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

Tiêu chí 1.1

1

[H1-1.1-01]

- Chiến lược phát triển trường mầm non giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020

Số 01/CLPT-TrMG ngày  6 tháng 9 năm 2018

 

Số: 07 /KH-TrMG ngày 7 tháng 9 năm 2019

Trường Mầm non Hoài Hảo. PGDĐT Hoài Nhơn phê duyệt

Trường Mầm non Hoài Hao

 

 

 

2

[H1-1.1-02]

- Cổng thông tin điện tử của trường

- Bảng niêm yết công khai

- Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã.

Năm học 2019-2020

 

 

Từ năm học 2016 đến năm 2020

Kế toán-văn thư của trường thực hiện

 

 

 

3

[H1-1.1-03]

Kế hoạch công tác của nhà trường

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019 - 2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

4

[H1-1.1-04]

Biên bản họp rà soát đánh giá thực hiện chiến lược

Năm học 2019 - 2020

Hiệu trưởng

 

 

 

5

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019- 2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.2

1

[H1-1.2-01]

Quyết định thành lập Hội đồng trường (Hồ sơ hoạt động của Hội đồng trường)

Quyết định số 70/QĐ-PGDĐT ngày 18/4/2019 của PGD Hoài Nhơn

PGDĐT Hoài Nhơn

 

 

 

2

[H1-1.2-02]

Quyết định thành lập các Hội đồng: Hội đồng thi đua khen thưởng, thi giáo viên dạy giỏi, thi đồ dùng đồ chơi, thi sáng kiến,…cấp trường

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

3

[H1-1.2-03]

Biên bản họp Hội đồng sư phạm; biên bản họp liên tịch

Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019 - 2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

4

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019 - 2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

Tiêu chí 1.3

1

[H1-1.3-01]

 

- Hồ sơ hoạt động của công đoàn trường:

1. Biên bản, Nghị quyết đại hội công đoàn trường; Quyết định chuẩn y Ban chấp hành công đoàn

2. Kế hoạch hoạt động;

3. Sổ biên bản họp công đoàn;

4. Báo cáo tổng kết của công đoàn trường

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

 

Nhiệm kỳ 2017- 2022

Công đoàn Trường Mầm non  Hoài Hảo

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Nhơn

BCH Công đoàn Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

2

[H1-1.3-02]

- Hồ sơ công tác Đảng:

1. Biên bản, Nghị quyết đại hội chi bộ trường; Quyết định chuẩn y chi ủy; Quyết định chỉ định Bí thư chi bộ

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ hằng năm của Đảng ủy xã Hoài Hảo;

3. Báo cáo tổng kết công tác Đảng  của chi bộ

Nhiệm kỳ  2020-2022

Số 186 -QĐ/ĐU ngày 20/01/2020

Từ năm 2016 đến năm 2019

Chi ủy chi bộ Trường Mầm non Hoài Hảo

Đảng ủy xã Hoài Hảo

 

 

Chi bộ trường MN Hoài Hảo

 

 

 

3

 

[H1-1.3-03]

- Hồ sơ hoạt động của chi đoàn trường:

1. Quyết định về việc chỉ định BCH chi đoàn lâm thời

2. Kế hoạch hoạt động chi đoàn;

3. Sổ biên bản họp chi đoàn;

4. Báo cáo tổng kết của chi đoàn.

5. Nghị quyết Đại hội chi đoàn

Từ năm 2016 đến nay

Số 33-QĐ/ĐTN ngày 26/8/2019

 

Chi đoàn Trường Mầm non Hoài Hảo

Xã Đoàn Hoài Hảo

 

 

 

 

4

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019 - 2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

Tiêu chí 1.4

1

[H1-1.4-01]

- Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng

- Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng

- Tờ trình về việc xin chủ trương điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Số:6995/QĐ-UBND ngày 15 / 8 /2018

Số:2130/QĐ-CTUBND ngày 14/ 5 /2013

Số 01a/TTr-PGDĐT ngày 01/6/2020

UBND huyện Hoài Nhơn

UBND huyện Hoài Nhơn

PGD&ĐT huyện Hoài Nhơn

 

 

 

2

[H1-1.4-02]

- Quyết định thành lập tổ chuyên môn

 - Quyết định thành lập tổ văn phòng

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

3

[H1-1.4-03]

- Hồ sơ hoạt động của tổ chuyên môn:

1. Sổ kế hoạch chuyên môn;

2. Kế hoạch chuyên đề;

3. Kế hoạch kiểm tra chuyên môn;

4. Sổ theo dõi số lượng, chất lượng trẻ và GV;

5. Sổ biên bản,….

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

 

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

4

[H1-1.4-04]

- Hồ sơ của tổ văn phòng:

1. Sổ kế hoạch hoạt động;

2.  Kế hoạch kiểm tra của tổ;

3. Sổ biên bản,…

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Tổ trưởng tổ văn phòng

 

 

 

5

[H1-1.4-05]

Kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ hằng năm của trường; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho GV-NV

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

 

Phó Hiệu trưởng

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

6

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

Tiêu chí 1.5

 

 

 

1

[H1-1.5-01]

Hồ sơ quản lý trẻ

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

 

 

 

2

[H1-1.5-02]

Sổ theo dõi trẻ

 Sổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ chơi của lớp

Danh bạ học sinh

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

Tiêu chí 1.6

1

[H1-1.6-01]

Sổ theo dõi công văn đi- đến

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn thư

 

 

 

2

[H1-1.6-02]

- Hồ sơ quản lý hành chính, tài chính

 - Qui chế chi tiêu nội bộ

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Kế toán

 

 

 

3

[H1-1.6-03]

Phần mềm quản lý hành chính, tài chính

Từ năm 2015-2016 đến năm 2019-2020

Kế toán- Văn thư

 

 

 

4

[H1-1.6-04]

- Biên bản thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả trong nhà trường

Từ năm 2015-2016 đến năm 2019-2020

Kế toán- Văn thư

 

 

 

5

[H1-1.6-05]

Hồ sơ quản lý tài sản nhà trường

Từ năm 2015-2016 đến năm 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

6

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường.

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.7

1

[H1-1.7-01]

Quyết định phân công nhiệm vụ của trường

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

2

[H1-1.7-02]

Kế hoạch năm học của nhà trường được PGD phê duyệt

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

3

[H1-1.7-03]

Bảng lương hàng tháng

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Kế toán

 

 

 

4

[H1-1.1-03]

Kế hoạch công tác của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

5

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

6

[H1-1.2-01]

Biên bản họp Hội đồng trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

7

[H1-1.3-01]

Báo cáo tổng kết năm học của công đoàn

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Công đoàn Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

8

[H1-1.4-05]

Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hằng năm của trường; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho GV-NV

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phó Hiệu trưởng

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.8

1

[H1-1.8-01]

- Hồ sơ quản lý chuyên môn:

1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường (kế hoạch chuyên môn);

2. Kế hoạch chuyên đề;

3. Kế hoạch kiểm tra nội bộ;

4. Biên bản sinh hoạt CM;

5. Sổ theo dõi số lượng, chất lượng trẻ và GV…

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

2

[H1-1.8-02]

Kế hoạch chăm sóc, giáo dục của giáo viên các lớp đã dược phê duyệt; Kế hoạch hoạt động hằng ngày…

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

 

 

 

3

[H1-1.8-03]

Hồ sơ đánh giá trẻ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

 

 

 

4

[H1-1.8-04]

Biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra của Phòng GDĐT

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phòng GDĐT Hoài Nhơn

 

 

 

5

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

6

[H1-1.7-02]

- Kế hoạch năm học của trường được PGD phê duyệt

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

7

[H1-1.8-05]

- Giấy khen, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền công nhận  

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.9

1

[H1-1.9-01]

Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

2

[H1-1.9-02]

Qui chế dân chủ; Báo cáo tổng kết quy chế dân chủ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

3

[H1-1.9-03]

Báo cáo thanh tra nhân dân

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Ban thanh tra của trường

 

 

 

4

[H1-1.1-02]

Bảng niêm yết công khai

Năm học 2019-2020

 

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

 

5

[H1-1.2-03]

Sổ biên bản họp hội đồng sư phạm, họp liên tịch

Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

6

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

7

[H1-1.3-01]

Báo cáo tổng kết của công đoàn

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Công Đoàn Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.10

1

[H1-1.10.01]

Hồ sơ về đảm bảo an ninh trật tự

 

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

2

[H1-1.10-02]

Hồ sơ về vệ sinh an toàn thực phẩm:

-Bản cam kết bảo đảm ATVSTP

-Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

 

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

 

3

[H1-1.10-03]

Hồ sơ về phòng chống tai nạn thương tích

Giấy chứng nhận

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Số 4427/QĐ-UBND ngày    29/ 6 /20118

Số 7079/QĐ-UBND ngày    16/ 7/2017

Trường Mầm non  Hoài Hảo

UBND huyện Hoài Nhơn

UBND huyện Hoài Nhơn

 

 

 

4

[H1-1.10-04]

Hồ sơ về phòng cháy chữa cháy

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

5

[H1-1.10-05]

Hồ sơ về phòng chống thiên tai…

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

6

[H1-1.10-06]

Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong nhà trường; ATGT; Phòng chống tham nhũng,…

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

7

[H1-1.10-07]

- Hồ sơ y tế trường học; sổ tổng hợp kết quả cân đo.

- Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

8

[H1-1.10-08]

Hộp thư góp ý của nhà trường

Năm  học 2019-2020

Trường MNHoài Hảo

 

 

 

9

[H1-1.10-09]

Hồ sơ kiểm tra nội bộ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

TrườngMN Hoài Hảo

 

 

 

10

[H1-1.1-03]

Kế hoạch công tác của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

11

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí    2.1

1

[H2-2.1-01]

Hồ sơ cá nhân của HT, PHT,

 

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

2

[H2-2.1-02]

Kết quả đánh giá, xếp loại HT, PHT; GV-NV hằng năm

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường, Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

3

 [H2-2.1-03]

Các hình thức khen thưởng của HT, PHT, giấy khen, bằng khen của các cấp

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

4

 [H2-2.1-04]

Quyết định cử cán bộ đi học lớp trung cấp chính trị HT-PHT, GV cốt cán.

Số 502-QĐ/HU, ngày 21/02/2019

Văn phòng trường

 

 

 

5

 [H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

.

 

 

 

Tiêu chí 2.2

1

[H2-2.2-01]

Hồ sơ quản lý nhân sự của trườ

Danh sách GV, NV có thông tin về trình độ đào tạo

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

 

 

3

[H2-2.2-02]

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại GV hằng năm (Đánh giá chuẩn)

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

4

[H1-1.1-05]

Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

5

[H1-1.3-01]

 

Báo cáo tổng kết của công đoàn trường

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Công đoàn  trường

Dùng chung

 

 

6

[H1-1.7-01]

Quyết định phân công nhiệm vụ của trường.

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2.3

1

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm Non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

2

[H1-1.7-01]

Quyết định phân công nhiệm vụ của trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

3

[H2-2.1-02]

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại HT, PHT, GV-NV hằng năm

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

4

[H2-2.2-01]

Hồ sơ quản lý nhân sự

Danh sách GV-NV có thông tin về trình độ đào tạo

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1

1

[H3-3.1-01]

Tờ khai hiện trạng sử dụng đất của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

UBND xã Hoài Hảo

 

 

 

2

[H3-3.1-02]

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà trường.

 Năm 2018-2019 đến 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

3

[H3-3.1-03]

Ảnh chụp tổng thể và từng khu vực của trường

 Năm học 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

4

[H3-3.1-04]

Ảnh chụp về cảnh sân chơi của trường

Năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

5

[H3-3.1-05]

Danh mục thiết bị đồ chơi ngoài trời

Năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

6

[H3-3.1-06]

Danh mục thiết bị đồ chơi tự làm của trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

7

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

8

[H1-1.6-05]

Hồ sơ quản lý tài sản nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.2

1

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

2

[H1-1.5-01]

Hồ sơ quản lý trẻ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

3

[H1-1.6-05]

Hồ sơ quản lý tài sản nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường MN Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

4

[H3-3.1-02]

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà trường.

Năm 2018-2019 đến 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

Tiêu chí 3.3

1

[H1-1.6-05]

Hồ sơ quản lý tài sản nhà trường

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà trường.

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

2

[H3-3.3-01]

Tập bản vẽ hoàn công điểm chính Tấn Thạnh 1.

Năm 2018-2019 đến năm 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

3

[H3-3.1-03]

Ảnh chụp tổng thể từng điểm trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.4

1

[H3-3.4-01]

Hồ sơ bán trú:

- Thực đơn của trẻ;

- Tính khẩu phần ăn của trẻ;

- Sổ theo dõi số lượng trẻ ăn hằng ngày; Sổ đi chợ;

- Sổ công khai tài chính tiền ăn trong tháng;

- Sổ lưu mẫu thức ăn...

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

2

[H1-1.6-05]

Hồ sơ quản lý tài sản nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

3

[H1-1.10-02]

Hồ sơ về an toàn thực phẩm

Bản cam kết bảo đảm ATVSTP

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phòng Y tế huyện Hoài Nhơn

 

Dùng chung

 

 

4

[H3-3.1-03]

nh chụp tổng thể từng điểm trường

Năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

Tiêu chí 3.5

1

[H3-3.5-01]

 Hợp đồng Internet

Hóa đơn thanh toán tiền Internet

Báo cáo việc sử dụng Internet

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

 2

[H1-1.6-02]

- Hồ sơ quản lý hành chính, tài chính

- Qui chế chi tiêu nội bộ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm Non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

3

[H1-1.5-02]

Sổ theo dõi trẻ

Sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồ chơi của nhóm, lớp.

 Danh bạ học sinh

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

Dùng chung

 

 

4

[H1-1.10-09]

Biên bản kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, về hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi(Hồ sơ kiểm tra nội bộ)

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường, Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

5

[H3-3.1-05]

Danh mục thiết bị đồ chơi ngoài trời

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Tân Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.6

1

[H3-3.6-01]

Hợp đồng nước sạch, hóa đơn thanh toán tiền nước hàng tháng.

Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

2

[H3-3.6-02]

Hợp đồng thu gom và xử lý rác thải, hóa đơn thanh toán tiền vệ sinh hàng tháng.

Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

 

 

3

[H3-3.6-03]

Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất của lớp

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Kế toán, Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

4

[H1-1.10-07]

Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phòng y tế huyện

Dùng chung

 

 

5

[H3-3.1-03]

nh chụp tổng thể từng điểm trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4.1

1

[H4-4.1-01]

- Hồ sơ hoạt động của BĐD cha mẹ trẻ:

1. Quyết định thành lập ban đại diện cha mẹ trẻ

2. Kế hoạch hoạt động,phối hợp…

3. Quy chế hoạt động, phối hợp..

3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội, tham quan, dã ngoại

4. Biên bản họp PHHS của lớp; họp Ban đại diện cha mẹ của trường

5. Báo cáo HĐ của BĐD cha mẹ trẻ;

6. Biên bản họp PHHS của lớp; họp Ban đại diện cha mẹ của trường

 Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

2

[H4-4.1-02]

Hồ sơ xã hội hóa giáo dục (sổ vàng danh dự)

Năm học 2018-2019 đến 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

3

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4.2

1

[H4-4.2-01]

Các văn bản của nhà trường về công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

 

 

 

2

[H4-4.2-02]

Quyết định công nhận trường học văn hóa

Từ năm 2016-2019

UBND huyện Hoài Nhơn

 

 

 

3

[H4-4.2-03]

 Các hình ảnh tổ chức lễ hội của trường.

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

 

 

 

4

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

5

[H4-4.1-01]

Hồ sơ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ trẻ

 Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

6

[H4-4.1-02]

Hồ sơ xã hội hóa giáo dục (sổ vàng danh dự)

Năm học 2018-2019 đến 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5.1

1

[H1-1.7-02]

Kế hoạch năm học của nhà trường có PGD phê duyệt

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

 

2

[H1-1.8-01]

- Hồ sơ quản lý chuyên môn:

1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường (kế hoạch chuyên môn);

2. Kế hoạch chuyên đề;

3. Kế hoạch kiểm tra nội bộ;

4. Biên bản sinh hoạt CM;

5. Sổ theo dõi số lượng, chất lượng trẻ và GV…

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phụ trách chuyên môn

Dùng chung

 

 

3

[H1-1.8-02]

Kế hoạch chăm sóc, giáo dục của GV các lớp đã được phê duyệt; Kế hoạch hoạt động hằng ngày,…

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phụ trách chuyên môn

Dùng chung

 

 

4

[H1-1.8-03]

Hồ sơ đánh giá kết quả trẻ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

Dùng chung

 

 

5

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

 

Tiêu chí 5.2

1

[H1-1.8-01]

- Hồ sơ quản lý chuyên môn:

1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường (kế hoạch chuyên môn);

2. Kế hoạch chuyên đề;

3. Kế hoạch kiểm tra nội bộ;

4. Biên bản sinh hoạt CM;

5. Sổ theo dõi số lượng, chất lượng trẻ và GV…

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phụ trách chuyên môn

Dùng chung

 

 

2

[H1-1.8-02]

 

Kế hoạch chăm sóc, giáo dục của giáo viên các lớp đã dược phê duyệt; Kế hoạch hoạt động hằng ngày…

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

Dùng chung

 

 

3

[H4-4.1-01]

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội, tham quan, dã ngoại

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Phụ trách chuyên môn

Dùng chung

 

 

4

[H5-5.2-01]

Hình ảnh về các hoạt động của nhà trường và của trẻ.

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường, giáo viên các lớp

 

 

 

5

[H5-5.2-02]

Sản phẩm của trẻ

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên các lớp

 

 

 

6

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5.3

1

[H5-5.3-01]

Kế hoạch phối hợp với y tế xã

 Năm học 2019-2020.

Y tế trường

 

 

 

2

[H5-5.3-02]

Sổ theo dõi sức khỏe trẻ

Năm học 2019-2020

Y tế trường

 

 

 

 

 

3

[H5-5.3-03]

Bảng tổng hợp sức khỏe trẻ toàn trường

Năm học 2019-2020

Y tế trường

 

 

 

4

[H5-5.3-04]

Kế hoạch chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì

 Năm học 2019-2020

Y tế trường

 

 

 

5

[H1-1.8-01]

Sổ theo dõi chất lượng trẻ và GV của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn

Dùng chung

 

 

6

[H4-4.1-01]

Hồ sơ hoạt động của cha mẹ trẻ

Biên bản họp cha mẹ trẻ

 Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

7

[H3-3.4-01]

Hồ sơ quản lý bán trú

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

8

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Văn phòng trường

Dùng chung

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5.4

1

[H5-5.4-01]

- Hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi

- Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non

 Năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

2

[H1-1.5-01]

Hồ sơ quản lý trẻ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn

Dùng chung

 

 

3

[H1-1.5-02]

 

Sổ theo dõi trẻ

 Sổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ chơi của lớp

Danh bạ học sinh

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáoviên

Bộ phận chuyên môn

Dùng chung

 

 

4

[H1-1.8-02]

Kế hoạch CS-GD của giáo viên các lớp đã được phê duyệt, kế hoạch hoạt động hàng năm

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

Dùng chung

 

 

5

[H1-1.8-01]

Sổ theo dõi chất lượng trẻ và GV

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn

Dùng chung

 

 

MỨC 4

 

 

 

Tiêu chí 1

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2

1

[H1-1.7-02]

- Kế hoạch năm học của trường được PGD phê duyệt

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non Hoài Hảo

Dùng chung

 

2

[H1-1.8-02]

Kế hoạch chăm sóc, giáo dục của GV các lớp đã được phê duyệt; Kế hoạch hoạt động hằng ngày

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Giáo viên

Dùng chung

 

1

[H2-2.1-01]

Hồ sơ quản lý nhân sự

Danh sách GV-NV có thông tin về trình độ đào tạo

Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

2

[H1-1.4-05]

Kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên nhân viên hằng năm của trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn và nhà trường

Dùng chung

 

3

[H1-1.10-09]

Kết quả đánh giá chất lượng GV (Hồ sơ kiểm tra nội bộ và kết quả các hội thi GVDG)

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn và nhà trường

Dùng chung

 

4

 [H2-2.1-02]

Kết quả đánh giá xếp loại HT, PHT, GV, NV hằng năm

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Bộ phận chuyên môn và nhà trường

Dùng chung

 

Tiêu chí 3

1

[H3-3.1-02]

Ảnh chụp tổng thể từng điểm trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

Tiêu chí 4

1

[H3-3.1-02]

nh chụp tổng thể từng điểm trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

Dùng chung

 

2

[H1-1.6-02]

Hồ sơ quản lý hành chính, tài chính.

Quy chế chi tiêu nội bộ

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Kế toán-văn thư của trường thực hiện

 

Dùng chung

 

Tiêu chí 5

1

[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

Trường Mầm non  Hoài Hảo

 

Dùng chung

 

Tiêu chí 6

1

[H2-2.1-03]

Các hình thức khen thưởng HT, PHT

Giấy khen, bằng khen của các cấp

 Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

UBND huyện

Dùng chung