TRƯỜNG MẦM NON HOÀI HẢO

     HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

                   Số: …/KH-MNHH

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Hoài Hảo, ngày  01  tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

      II. Phạm vi tự đánh giá

       Trường Mầm non Hoài Hảo triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018

      III. Công cụ tự đánh giá

        Công cụ tự đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

      IV. Hội đồng tự đánh giá

  1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

      Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số      /QĐ–TrMN ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoài Hảo, Hội đồng gồm có 09 thành viên (Danh sách kèm theo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Trường Mầm Non Hoài Hảo

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-MN– Hoài Hảo ngày 01 /3/ 2020)

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

 Diệp Thị Ánh Dung

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

 

2

Lê Thị Kim Nở

P.Bí thư CB - Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch hội đồng

 

3

Huỳnh Thị Mỹ Hương

Giáo viên  - Tổ trưởng tổ chuyên môn 2

Thư ký Hội đồng

 

4

Bùi Thị Nhớ

Giáo viên  - Tổ trưởng tổ chuyên môn 1

Ủy viên hội đồng

 

5

Lê Thị Kim Nở

Giáo viên  - Tổ trưởng tổ chuyên môn 3

Ủy viên hội đồng

 

6

Võ Thị Thủy

Giáo viên – Bí thư Chi  Đoàn

Ủy viên hội đồng

 

7

Trần Thị Mỹ Hiệp

Giáo viên – P.Bí thư Chi  Đoàn

Ủy viên hội đồng

 

8

Lương Thị Bích Phượng

Kế toán - TT tổ VP

Ủy viên hội đồng

 

9

Lê Thị Tường Vi

Y tế 

Ủy viên hội đồng

 

                                         

 

( Danh sách gồm có 09 người )

  1. Nhóm thư ký và các nhóm công tác

Giúp việc Hội đồng tự đánh giá; thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

    1. Nhóm thư ký

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Thị Mận

Kế toán bán trú

Nhóm trưởng: Tổng hợp các Phiếu đánh giá của tiêu chuẩn 1

2

Võ Thị Minh Nguyệt

Giáo viên

Ủy viên: Tổng hợp các Phiếu đánh giá của tiêu chuẩn 2

3

Hoàng Thị Hương

Giáo viên

Ủy viên: Tổng hợp các Phiếu đánh giá của tiêu chuẩn 3

4

Võ Thị Nguyệt

Giáo viên

Ủy viên: Tổng hợp các Phiếu đánh giá của tiêu chuẩn 4

5

Võ Thị Nguyệt Trần Đinh Thị Kim Thoa

Giáo viên

Ủy viên: Tổng hợp các Phiếu đánh giá của tiêu chuẩn 5

 

           b) Các nhóm công tác

 

Tên nhóm

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Võ Thị Thủy

Giáo viên – Bí thư Chi  Đoàn

Nhóm trưởng

Trần Thị Mận

Kế toán bán trú Giáo viên

Thư ký

Nhóm 2

 Lương Thị Bích Phượng

TT tổ VP

Nhóm trưởng

Võ Thị Minh Nguyệt

Giáo viên

Thư ký

Nhóm 3

Lê Thị Kim Nở

P. Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

 Hoàng Thị Hương

TP tổ CM 2

Thư ký

Nhóm 4       

Bùi Thị Nhớ

TT tổ CM 1

Nhóm trưởng

 Võ Thị Nguyệt

Giáo viên

Thư ký

Nhóm 5

Huỳnh Thị Mỹ Hương

TT tổ CM 2

Nhóm trưởng

Trần Đinh Thị Kim Thoa

Giáo viên

Thư ký

 

  1. Phân công thực hiện nhiệm vụ

 

TT

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

 

1

Tiêu chuẩn 1

Nhóm 1

 

 

1.1

Tiêu chí 1.1

                  Võ Thị Thủy

                 Trần Thị Mận

 

 

 

1.2

Tiêu chí 1.2

 

 

1.3

Tiêu chí 1.3

 

 

1.4

Tiêu chí 1.4

 

 

1.5

Tiêu chí 1.5

 

 

1.6

Tiêu chí 1.6

 

 

1.7

Tiêu chí 1.7

 

 

1.8

Tiêu chí 1.8

 

 

1.9

Tiêu chí 1.9

 

 

1.10

Tiêu chí 1.10

 

 

2

Tiêu chuẩn 2

Nhóm 2

 

 

2.1

Tiêu chí 2.1

Lương Thị Bích Phượng

          Võ Thị Minh Nguyệt

          Lê Thị Kim Nở (GV)

 

 

2.2

Tiêu chí 2.2

 

 

2.3

Tiêu chí 2.3

 

 

3

Tiêu chuẩn 3

Nhóm 3

 

 

3.1

Tiêu chí 3.1

    Lê Thị Kim Nở (PHT)

Hoàng Thị Hương

Lê Thị Tường Vi

 

 

 

3.2

Tiêu chí 3.2

 

 

3.3

Tiêu chí 3.3

 

 

3.4

Tiêu chí 3.4

 

 

3.5

Tiêu chí 3.5

 

 

3.6

Tiêu chí 3.6

 

 

4

Tiêu chuẩn 4

Nhóm 4

 

 

4.1

Tiêu chí 4.1

               Bùi Thị Nhớ

               Võ Thị Nguyệt

Trần Thị Mỹ Hiệp

 

 

 

 

4.2

Tiêu chí 4.2

 

 

5

Tiêu chuẩn 5

Nhóm 5

 

 

5.1

Tiêu chí 5.1

Huỳnh Thị Mỹ Hương

   Trần Đinh Thị Kim Thoa

 

 

 

5.2

Tiêu chí 5.2

 

 

5.3

Tiêu chí 5.3

 

 

5.4

Tiêu chí 5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

       

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

  1. Thời gian: Tuần thứ 1
  2. Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường
  3. Nội dung, chương trình tập huấn

– Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

– Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

       VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,…) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2, 3 và 4

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các nguồn lực cần huy động/cung cấp

Thời điểm cần huy động

 

 

* Tiêu chuẩn 1.

Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

 

– Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2019-2020 được Phòng GDĐT Hoài Nhơn phê duyệt.

– Kế hoạch hoạt động, nghị quyết của Hội đồng trường

– Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường

Tháng 03/2020

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác

– Quyết định thành lập Hội đồng trường

– Kế hoạch hoạt động, biện bản họp, nghị quyết của Hội đồng trường

Tháng 03/2020

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

– Quyết định thành lập chi bộ của Đảng ủy xã Hoài Hảo; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, phó bí thư chi bộ

– Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành CĐCS

– Kế hoạch, biên bản họp chi bộ và CĐCS

Tháng 3/2020

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

 

– Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT

– Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.

– Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định.

Tháng 3/2020

Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo

 

– Tuyển sinh trẻ 2-5 tuổi trong địa bàn. Huy động 16 lớp.

– Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.

– Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98%

Tháng 4/2020

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

 

– Ban hành các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản

– Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.

– Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm

– Thực hiện điều chuyển tài sản đúng theo quy định

Tháng 4/2020

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

– Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường

– Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm

Tháng 4/2020

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

– Có kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường

– Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động giáo dục ở tất cả các độ tuổi.

Tháng 4/2020

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

– Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà trường

– Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

Tháng 4/2020

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

 

– Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.

– Xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.

– Có kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.

– Nghiêm túc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Tháng 4/2020

*Tiêu chuẩn 2:

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

– Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT

– Kết luận đánh giáo việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH

– Báo cáo đánh giá chuẩn HT, PHT

Tháng 4/2020

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

 

– Ban hành Quyết định phân công giáo viên

– Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo

– Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN

Tháng 4/2020

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

 

– Ban hành Quyết định phân công nhân viên

– Tiếp nhận đủ số lượng nhân viên theo qui định

– Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.

– Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tháng 4/2020

*Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

 

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn

– Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.

– Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng

Tháng 4/2020

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập

– Phòng sinh hoạt chung sắp xếp gọn gàng.

– Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.

– Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp

Tháng 4/2020

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị

 

– Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.

– Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.

– Sắp xếp nhà để xe hợp lý ngay ngắn.

Tháng 4/2020

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn

– Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 01 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn.

Tháng 4/2020

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

– Khảo sát và lên kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.

– Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.

– Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm.

Tháng 4/2020

Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

– Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tháng 4/2020

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

 

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ

– Tổ chức họp kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt.

Tháng 4/2020

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường;

– Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và Uỷ ban nhân dân xã trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực.

Tháng 4/2020

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

 

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

– Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo qui định.

– Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các hoạt động ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản.

Tháng 4/2020

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

 

– Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.

– Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ.

Tháng 4/2020

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD

Tháng 4/2020

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục

– Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.

– Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.

– Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.

– Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường.

Tháng 4/2020

 

VII. Dự kiến các minh chứng cần thu thập

1. Phân tich tiêu chí, tìm minh chứng

Nhóm công tác, cá nhân được phân công thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

2. Dự kiến các minh chứng cần thu thập được trình bày bảng theo chiều ngang khổ A4 (phần phụ lục của Kế hoạch)

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động


Thời gian

Nội dung hoạt động

 

Tuần 1

 

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để:

– Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

– Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

– Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.

4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

 

Tuần 2

Tuần 3-5

 

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

-  Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);

- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

3. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

- Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

 

Tuần 6 – 7

 

  Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 – 5).

 

Tuần 8

Họp hội đồng TĐG để:

 -  Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);

 -  Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;

  -  Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

 -  Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);

 -  Dự thảo báo cáo TĐG.

 

Tuần 9

 

 

Họp Hội đồng TĐG để:

 - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);

 -Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;

 - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;

 -  Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;

 -  Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;

 - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;

 -  Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).

 

Tuần 10

 

 - Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

 -  Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho Phòng GDĐT

 - Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

 -  Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

 

Tuần 11-12

 

 

 - Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

- Cập nhật lại báo cáo TĐG trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

 

Nơi nhận:

 -Phòng GDĐT Hoài Nhơn (B/c);

 -Hội đồng TĐG ( th/h);

 -Cán bộ, GV, NV nhà trường (th/h);

 -Lưu: VT

              TM. HỘI ĐỒNG

                  CHỦ TỊCH

 

 

 

           Diệp Thị Ánh Dung